Bøger

Oversigt over publicerede bøger.

Det Hele Menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis

Lær, hvordan du kan arbejde med “det hele menneske” i vores opdelte systemer inden for sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesfaglige områder.

Bogen bygger på den salutogene tænkning, men strækker sig ud over teorierne og fokuserer aktivt på sundhedspædagogik i praksis. Ved hjælp af cases og nyudviklede modeller som LUP-modellen og ReDi-modellen får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan skabe en effektiv og empatisk indsats, der styrker det enkelte menneskes sundhed og trivsel – gennem læring, handlekompetence og evner til at mestre eget liv.

Det hele menneske er mere end bare endnu en bog om sundhed og trivsel. Den udfordrer vores tilgang og har et kritisk blik på flosklerne – og viser konkret, hvordan du kan favne hele menneskers komplekse livssituationer, håb, drømme, mestring og potentialer i det sundhedspædagogiske arbejde.

Bogen er en selvstændig opfølger til bogen Det Dobbelte KRAM og kan læses alene eller sammen med den.

(288 sider, mange farveillustrationer, stiv indbinding)

Køb bogen

Læs forfatterinterview om bogen her. Interviewet er udarbejdet i forbindelse med Årets Bogforum i Bella Center, hvor bogen og Peter havde taletid på Gyldendals Tranescene.

”Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis” er en ny bog der er udgivet i september 2023. Den er blevet grundbog på det sundhedspædagogiske diplommodul, Efter- og Videreuddannelsen, University College.

Der er endnu ikke kommet anmeldelser af bogen.

dette link kan du frit downloade udvalgte illustrationer fra Det hele menneske under “Ekstramaterialer”.

Husk venligst følgende kildeangivelse:
Thybo, P. (2023). Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis. København: Hans Reitzels Forlag.

Det Dobbelte KRAM

Det Dobbelte KRAM handler om de vigtigste faktorer for vores mentale sundhed, fysiske helbred og oplevelse af trivsel i hverdags- og arbejdsliv. Bogen belyser dynamiske sammenhænge mellem mental sundhed, helbred og livsstil samt individ og samfund med et særligt fokus på beskyttende faktorer, som opretholder eller genskaber menneskers psykiske robusthed og modstandskraft.

Modellen Det Dobbelte KRAM supplerer de velkendte KRAM-faktorer, Kost – Rygning – Alkohol – Motion med et mentalt sundheds-KRAM, Kompetencer – Relationer – Accept – Mestring, der handler om evnen til at tackle modstand og belastninger i livet.

Bogen henvender sig til en bred vifte af uddannelser og faggrupper, der arbejder med mennesker i forskellige sammenhænge, samt til andre, som er interesseret i den nyeste forskning inden for sundhed og trivsel. Bogen om Det Dobbelte KRAM har fundet bred anvendelse i Danmark og er indtil videre præsenteret i 10 lande samt udgør teorigrundlaget i et større EU-metodeudviklingsprojekt. Desuden har Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen refereret til bogen og dens hovedmodel ved flere lejligheder, senest i forbindelse med den nye 10 års plan for bedre mental sundhed og psykiatri i Danmark (2022).

(216 sider, mange farveillustrationer, stiv indbinding)

Køb bogen

Det Dobbelte KRAM-modellen er i dag særdeles udbredt i Danmark i arbejdet med menneskers sundhed, trivsel og mestring. Modellen er desuden anbefalet af fx Sundhedsstyrelsen, Social- og Boligstyrelsen samt Sund By Netværket. Bogen ”Det Dobbelte KRAM” er på flere uddannelses pensumliste, er grundbog på diplommoduler og udgør teorigrundlaget til flere forsknings- og udviklingsprojekter samt er præsenteret i 10 lande.

“Absolut et appetitvækkende og brugbart opslagsværk”
Sygeplejersken nr. 2, 2017
“Bogen – og modellen – kan have interesse for alle, der er optaget af ”det gode liv” og sundhedspædagogik. Jeg forestiller mig, at den må kunne være til inspiration for medarbejdere i de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg, visitatorer, demenskoordinatorer, rehabiliteringsmedarbejdere, frivillige aktører og ikke mindst for ledelse og organisationer, som har ansvar for sundhedspolitikker”
Annette Johannesen, Dansk Gerontologisk Selskab
“…Bogen giver rig mulighed for eftertanke og er nem at relatere til egen hverdag. Den er let læselig og samtidig yderst interessant. Den beskriver betydningen af individets sundhed og helbred i vores senmoderne, globaliserede og individualiserede samfund, hvilket udmunder i interessante teorier. Teorierne er let forståelig for læseren, da de sammenlignes med hverdagsbegivenheder. Opbygningen af bogen indbyder derfor læseren til selv at filosofere videre omkring teorierne og egen sundheds- og helbredstilstand. Så er man interesseret i en uddybende fortolkning af sundhed og helbred, samt hvordan dette forværres, forbedres og forstås, vil jeg varmt anbefale Det Dobbelte KRAM”
Stinne Tranekær, Medicinstuderende, Syddansk Universitet
”På Sind Daghøjskole i Aalborg har vi valgt at lade Peter Thybos bog ”Det Dobbelte KRAM” være grundbogen for et efteruddannelsesforløb for alle medarbejdere […]. ”Det Dobbelte KRAM” bidrager klart til at styrke et fælles værdigrundlag og målrette vores indsats overfor målgruppen. En stor tak til Peter Thybo for bogen, som jeg gerne anbefaler til andre der vil starte en udviklingsproces i en medarbejdergruppe inden for social- og sundhedsområdet. Vi vil også bruge bogen til at skabe øget forståelse imellem skolen, patientforeninger og politikere”
Knud Birk Pedersen, Forstander, Sind Daghøjskole.
”Peter Thybo giver i bogen en udførlig beskrivelse af sammenhængen/forskellen mellem at være sund og rask, eller at være usund og syg.  Der er et spændingsfelt mellem Patogenese, som er årsag til sygdom, og Salutogenese, som er årsag til sundhed […]. Modellen beskrives med en masse eksempler på, hvordan alle kan tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i arbejdet. Bogen giver os en vigtig og meget overskuelig opsætning af forskellige faktorer og deres sammenhænge for alle der ønsker at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme både fagligt og politisk. Den er fyldt med konkrete eksempler der lige er til at anvende i rehabilitering”
Birgitte Gammeltoft, Specialergoterapeut Neurorehabilitering,
Nyhedsbrev for Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering, November 2016.

dette link kan du frit downloade udvalgte illustrationer fra Det Dobbelte KRAM under “Ekstramaterialer”.

Husk venligst følgende kildeangivelse:
Thybo, P. (2016). Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel. København: Hans Reitzels Forlag.

Det Dobbelte KRAM – Sund By Netværket

Sund By Netværket har udgivet denne publikation skrevet af Peter Thybo om sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM (60 sider, farveillustrationer).

Kapitel 1 præsenterer modellen Det Dobbelte KRAM – dens videnskabelige baggrund og perspektiver.

Kapitel 2 beskriver en proces som Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed har haft bl.a. i samarbejde med fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator. Her præsenteres en samtidsanalyse af, hvad der ligger bag udviklingen af den stærkt stigende stress og psykiske lidelser i samfundet. Historien tager sin begyndelse i 1543! Slutteligt præsenteres forskellige forslag til handlinger for bedre mental sundhed. Det Dobbelte KRAM og ABC for mental sundhed indgår i løsningsforslagene, som dybest set handler om at gå fra “mere til bedre” i sundhedsindsatserne.

Du kan bestille publikationen som paperback hos Sund By Netværket – eller downloade publikationen kvit og frit her.

(59 sider, mange farveillustrationer)

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring

NEUROPÆDAGOGIK – HJERNE, LIV OG LÆRING er en grundbog, der ud fra et salutogent perspektiv giver svar, viden, inspiration og neuropædagogiske værktøjer til, hvordan mennesker med medfødte eller erhvervede skader og funktionsnedsættelser i hjernen kan vinde eller genvinde livsmuligheder, trivsel, psykisk robusthed, håb og handlekraft – og hvordan den professionelle kan understøtte denne læreproces. Bogen viser ved hjælp af talrige farveillustrationer og eksempler fra forskellige praksisfelter (fx bosteder, specialdaginstitutioner og -skoler, sygehuse, genoptræningsenheder, plejecentre) hvad neuropædagogik er i teori og praksis, så læseren kan arbejde ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme.

NEUROPÆDAGOGIK – HJERNE, LIV OG LÆRING henvender sig til faggrupper, der arbejder med børn, unge, voksne og ældre med såvel mindre som større funktionsnedsættelser i hjernen samt til alle med interesse for neuropædagogik og læreprocesser.

Bogens opbygning

  • Første del introducerer en grundlæggende forståelsesramme for neuropædagogik set i et historisk og helhedsorienteret perspektiv.
  • Anden del præsenterer Det Neuropædagogiske Kompas der samler et vidensgrundlag fra forskellige fagområder med det sigte at fremme læreprocesser i hverdagslivet. Kompasset er samtidig en model, der kan hjælpe den professionelle til at bevare overblikket i den neuropædagogiske intervention.
  • Tredje del omhandler neuropædagogik i praksis. Eksempler og cases illustrerer neuropædagogiske retningslinjer, og kapitlerne beskriver også den vigtige betydning af krop, sansemotorik og musik i relation til neuropædagogik.

(563 sider, mange farveillustrationer, stiv indbinding)

Køb bogen

Bogen er grundbog på flere diplomuddannelser inden for neuropædagogik og neuropsykologi, og Social- og Boligstyrelsen anvender bogen i deres beskrivelse af rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.

“Usædvanligt lækkert layoutet bog med beskrivelse af neuropædagogiske redskaber, der kan hjælpe mennesker med medfødte eller erhvervede hjerneskader. Perspektivet er salutogent, hvilket vil sige med fokus på at udvikle psykisk robusthed, håb og handlekraft hos det enkelte menneske […] Bogen er pædagogisk bygget op med bokse, fotografier og figurer, og den fremstår som et meget appetitligt værk til faggrupper, der arbejder med mindre og større funktionsnedsættelser i hjernen”.
Sygeplejersken, nr. 13, 2013
“Inspirerende bog om neuropædagogik […] Bogen er rigt illustreret, og der gøres brug af forskellige typer og modeller og grafik, der visuelt understøtter det læste, hvorved stoffet bliver lettere at forstå og huske. En anden styrke ved bogen er de mange tænkebokse, hvor læseres stilles spørgsmål til teksten […] Bogen er gennemarbejdet og velskrevet. Det er tydeligt, at forfatteren kender sit stof, og at han er en fremragende formidler […] Personligt fandt jeg bogen inspirerende, og jeg kan bruge mange af dens budskaber i mit daglige arbejde med hjerneskadede patienter. Bogen kan klart anbefales til fysioterapeuter, der arbejder med mennesker med neuropsykologiske vanskeligheder”
Fysioterapeuten, nr. 5, 2014

dette link kan du frit downloade udvalgte illustrationer fra Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring, under “Ekstramaterialer”.

Husk venligst følgende kildeangivelse:
Thybo, P. (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. København: Hans Reitzels Forlag.

Neuropædagogik – Liv og læring

Kognition & Pædagogiks temanummer “Neuropædagogik – liv og læring” (Thybo & Lyhne, red., nr. 93, 2014) stiller skarpt på neuropædagogikkens brede anvendelse i den pædagogiske verden for at fremme læring, udvikling og trivsel. Der er gode erfaringer med neuropædagogik, som en pædagogisk praksis på hjernens præmisser (Thybo, 2013), men som flere af de 10 artikler i temanummeret også peger på, er anvendelsen af neuroscience i det pædagogiske arbejde ikke uden problemer og kritik.

Dansk Psykologisk Forlag udgiver Tidsskriftet som du kan læse mere om her.

Sundhedsfremme i hverdagen – Få mennesker du møder til at vokse

Sundhedsfremme i hverdagen – Få mennesker du møder til at vokse af Kjeld Fredens, Tommy J. Johnsen og Peter Thybo (red.) er udgivet på forlaget Munksgaard Danmark (2011). Bogen har fokus på sundhedsfremme og i hverdagslivet, og skal skærpe synet på det dynamiske sundhedsbegreb samt indkredse strategier for sundhedsadfærd og sundhedspædagogik til forskellige målgrupper, lige fra børnefamilier til ældre.

(292 sider, få illustrationer)

Køb bogen

Bogen anvendes bredt i Danmark af forskellige faggrupper.

“Et must for alle, der har med sundhed og sundhedsfremme at gøre”
Sygeplejersken

“Et godt bud på en kommende klassiker”
Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning

“Bogens styrke er især skiftet mellem teori, overvejelser og praktiske, konkrete erfaringer.
Der er spændende pointer, nye tanker og gode muligheder for refleksion”
Fysioterapeuten

“For dig, der arbejder med sundhedsfremme, er bogen en guldgrube til refleksioner over sundhedsbegrebets mange dimensioner”
Folkeskolen

“En præsentation af handlingsanvisende ideer, der peger fremad mod sundhedsfremmearbejdet i den praktisk-pædagogiske dagligdag”
Videnscenter for Bevægelseshandicap

“Jeg kan absolut anbefale denne bog til alle, der gerne vil have hold på sundhedsfremmebegrebet og beslægtede discipliner”
Tandlægebladet

Bevægelse – En grundbog

Bevægelse – en grundbog (redigeret af Kissow, Lisby og Læssøe) er udgivet på Munksgaard Danmark. Bogen giver en introduktion til begrebet bevægelse set i forskellige aspekter i et spændingsfelt mellem anatomi og filosofi. Peter Thybo har bidraget til bogen med et fyldigt kapitel om motorisk læring: “Den motoriske læring – Hvad og hvordan”. Bogen henvender sig til bl.a. studerende indenfor fysioterapi, ergoterapi og idræt samt andre faggrupper med interesse for bevægelse. “Bevægelse – en grundbog” var månedens bog hos Fysioterapeuten (marts 2011).

NB! Der er kommet en nyredigeret udgave af bogen med en del ændringer i 2017.

(278 sider, med illustrationer)

“Bogen behandler begrebet bevægelse så bredt og interessant, at den er relevant for alle, der arbejder terapeutisk med bevægelse”
Fysioterapeuten

“Efter læsningen sidder jeg nu med en mærkbart øget bevidsthed om bevægelse, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg i min praksis fremover vil være mere fokuseret på min tilgang til begrebet i mit arbejde med mine patienter. Et skarpere fokus, jeg uden tøven kan anbefale alle fysioterapeuter at tilegne sig. Jeg kan derfor kun varmt anbefale bogen til professionen fysioterapi, både til uddannelse og praksis”
Per Lind, fysioterapeut, exam. scient. idræt, specialist i muskuloskeletal fysioterapi

Fysiologi og Anatomi – Det levende menneske

Fysiologi og Anatomi – Det levende menneske er en stor, flot opsat og anmelderrost lærebog redigeret af Ulla Fasting og Jørgen Hougaard om menneskets fysiologi og anatomi. Bogen introducere et helt nyt koncept som niveauopdeler lærestoffet, hvilket gør det nemt for undervisere at disponere stoffet på forskellige relevante uddannelser, fx sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, hospitalslaboranter m.v. Bogen er skrevet i et frisk sprog med eksempler fra dagligdagen. Læs bl.a. fyldige kapitler om bevægeapparatet, motorik, motorisk udvikling samt nervesystemet og hjernens funktion skrevet af Peter Thybo sammen med Poul H. Christensen. Bogen er oversat til svensk i 2010.

Det er også muligt at downloade alle illustrationer på bogens hjemmeside hos Munksgaards Forlag. Se nedenstående links.

(549 sider, mange farveillustrationer)

Køb bogen

“Fysiologi og anatomi – Det levende menneske” er også oversat til svensk.

“Ambitiøs og vellykket”!
Sygeplejerskeuddannelsen, CVU Lillebælt

“Med Det Levende Menneske har de studerende og underviserne på de mellemlange og videregående sundhedsuddannelser fået en helt ny type lærebog indenfor disciplinerne anatomi og fysiologi…Sammenfattende synes denne bog at være et ambitiøst, men vellykket værk, som fremtræder læsevenligt og indbydende”
Sygeplejersken

“Bogen kan varmt anbefales som grundbog/opslagsværk, alle sundhedsplejersker bør have på bogreolen […] bl.a. kan fremhæves et rigtigt interessant afsnit om den motoriske udvikling”
Sundhedsplejersken

Bogen om det præmature barn – En håndbog skrevet af eksperter til forældre og fagpersoner

Bogen om det præmature barn er en uvurderlig støtte til både forældre og fagpersoner i deres omsorg for de ca. 4500 præmature børn, der årlig fødes i Danmark.

Forældre og pårørende kan læse bogen som helhed for at få et grundigt og fagligt indblik i hvilke reaktioner og følelser en præmatur fødsel kan medføre, og hvordan man omsorgsmæssigt sikrer det sarte barns udvikling og trivsel bedst muligt.

Alt i alt en faglig velfunderet bog, der kan anvendes i både hjem, hos dagplejere, i vuggestuer, børnehaver og skoler.

(198 sider, med illustrationer)

Køb bogen

“En brugbar og informativ håndbog om præmature børn, der kan bruges af både fagfolk, forældre og andre med interesse for emnet”
Dansk Bibliotekscenter

“Som pædagog med mange års erfaring og special i talepædagogik er jeg meget begejstret for denne bog. Den giver mig som fagperson et unikt indblik i præmature børn og måder, hvorpå vi i vores institution kan hjælpe disse børn”
Ulla Olesen, Solstrålen Syd, Børnehave i Gentofte

“Jeg ville ønske jeg havde haft denne bog da min datter var lille. Det havde hjulpet mig meget at kunne læse og forstå, hvordan jeg bedst kunne hjælpe både min datter og mig selv”
Rikke Wium, Vejle, mor til barn født i uge 32

“Dejligt endelig at kunne finde svar på mine mange spørgsmål om mine børn søvn, spisning, motorik og vide, at der er en masse jeg selv kan gøre”
Mie Petersen, København V., mor til to børn født i uge 32 og 34

Flere

Thybo, P. (2023)
Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis. Hans Reitzels Forlag.

Thybo, P (2019)
Det Dobbelte KRAM. Et arbejdsgrundlag for mental sundhed i en individualiseret samtid. Sund By Netværket. Download bogen her.

Thybo, P. (2016)
Det Dobbelte KRAM. Et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag.  Se bogens hjemmeside her.

Thybo, P., & Lyhne, J. (red.) (2014)
Neuropædagogik – Liv og læring.
Kognition & Pædagogik – tidsskrift om gode læringsmiljøer. Dansk Psykologisk Forlag.

Thybo, P. (2014)
Neuropædagogik – mellem begejstring og kritik.
i : Thybo, P. & Lyhne, J. (red.). Neuropædagogik – Liv og læring.
Kognition & Pædagogik – tidsskrift om gode læringsmiljøer. Dansk Psykologisk Forlag.

Thybo, P. (2014)
Hjernekemi og neuropædagogik – om neurotransmitterstoffer og hormoners virkning på hjerne og adfærd.
i : Thybo, P. & Lyhne, J. (red.). Neuropædagogik – Liv og læring.
Kognition & Pædagogik – tidsskrift om gode læringsmiljøer. Dansk Psykologisk Forlag.

Thybo, P. (2013)
Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. En grundbog i et salutogent perspektiv. Hans Reitzels Forlag. Se bogens hjemmeside her.

Thybo, P. (2013)
Sanse-Motorik. Om hjernens arbejde fra sansning til motorisk handling.
i: Brix, K.R. & Christiansen, M. (red.). Bogen om det præmature barn – en håndbog skrevet af eksperter til forældre og fagpersoner.
Præmaturforeningen.

Fredens, K., Johnsen, T.J., Thybo, P. (red.) (2011)
Sundhedsfremme i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse.
Munksgaard Danmark.

Thybo, P. (2011)
Lær at leve med kronisk sygdom. Social læring og social identitet i et salutogent perspektiv. i:Fredens, K., Johnsen, T.J., Thybo, P. (red.). Sundhedsfremme i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse.
Munksgaard Danmark

Thybo, P., Katballe, I.L. (2011)
Et kommunalt fundament for sundhedsfremmeindsatsen.
i: Fredens, K., Johnsen, T.J., Thybo, P. (red.). Sundhedsfremme i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse.
Munksgaard Danmark.

Thybo, P. (2011)
Motorisk læring – Den motoriske lærings hvad og hvordan.
i: Kissow, A-M., Lisby, H., Læssøe, U.: Bevægelse – en grundbog til fysioterapeuter.
Munksgaard Danmark.

Thybo, P. & Christensen, P.H. (2007)
Bevægeapparatet og Motorik.
i: Fasting, U. & Hougaard, J. (red.). Fysiologi & Anatomi – Det Levende Menneske. Munksgaard Danmark.
(udgivet på svensk i 2010: Fysiologi och anatomi: den levanda människan. Norstedts, Sverige)

Christensen, P.H. & Thybo, P. (2007)
Nervesystemet.
i: Fasting, U. & Hougaard, J. (red.). Fysiologi & Anatomi – Det Levende Menneske. Munksgaard Danmark.
(udgivet på svensk i 2010: Fysiologi och anatomi: den levanda människan. Norstedts, Sverige)

Nielsen, O.B., Christensen, P.H., Errboe, P., Hougaard, J., Thybo, P. (2007)
Histologi.
i: Fasting, U. & Hougaard, J. (red.). Fysiologi & Anatomi – Det Levende Menneske. Munksgaard Danmark.
(udgivet på svensk i 2010: Fysiologi och anatomi: den levanda människan. Norstedts, Sverige)